หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
อบต.แก่งผักกูดพร้อมสนับสนุนการศึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมในตำบล

เยาวชนในตำบลแก่งผักกูด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบึงบัวหลวง
การปศุสัตว์และการเกษตร
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล

อาชีพในตำบลแก่งผักกูด
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งผักกูด
นายฐิติพงศ์ พรเดชศรีจำปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
CLICK
ติดต่อ อบต.
036 - 776 - 020
1
2
3
4
5
 
 
<<องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ยินดีต้อนรับ >>
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นโดยกระทรวงมหาดไทยได้ ประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทะเล วังวัดได้มารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยให้เรียก ชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอท่าหลวง ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าหลวง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี 92 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งผักกูด มีเนื้อที่รวม 91.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,187.5 ไร่ (รวมกับตำบลทะเลวังวัด) พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติบางส่วนเป็น สปก. / นส.3 และโฉนดที่ดิน มีจำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
 
 
ประชากรทั้งหมด 5,642 คน แยกเป็น
  ชาย    2,842 คน คิดเป็นร้อยละ 50.37
  หญิง    2,800 คน คิดเป็นร้อยละ 49.63
ครัวเรือนทั้งหมด 1,935 ครัวเรือน
ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยน 61 คน / ตร.กม.
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าหลวง, อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.มะนาวหวาน, ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์    
 
 
 
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงโล่งเตียน และที่ราบดิน ตะกอนริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับความสูงของพื้นที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับ 36 – 38 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) พื้นที่ 80% อยู่ในเขตป่าสงวนชัยบาดาล ปัจจุบันราษฎรได้เข้าทำประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด พริก มันสำปะหลัง